Home / Tag Archives: ธนาคารกรุงไทย

Tag Archives: ธนาคารกรุงไทย

HOT! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ktb-300x300

HOT! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน หลายตำแหน่ง อาทิรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (SRM) / หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ (RM) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ฝ่ายธุรกิจสหกรณ์และองค… ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจพระปิ่นเกล้า… ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจ… รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / ...

Read More »

สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan

ProductThumb_473thmb-6-2-6

เป็นเงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง (Refinance) ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรการเงิน หรือ ไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น ประเภทบริการ – ผู้ขอกู้เพื่อ Refinance สามารถขอกู้สินเชื่อส่วนเพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ได้ด้วย ซึ่งสินเชื่อส่วนเพิ่มมีทั้งแบบ Term Loan และ    Revolving Loan – ใช้ที่อยู่อาศัยที่ Refinance มา และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกัน ระยะเวลาการให้กู้ ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี วัตถุประสงค์ในการกู้ อัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้ 1. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์จากสถาบันการเงินหรือองค์กร การเงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิต เป็นต้นโดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น  2. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรการเงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ...

Read More »

สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก

1

  เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดเวลา (Term Loan) ที่ธนาคารให้แก่ผู้บริโภคเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย โดยจำนองที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกัน วัตถุประสงค์ในการกู้  เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน เพื่อปลูกสร้างบ้าน เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่ดินสำหรับจะสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม เป็นผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้ ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว ระยะเวลาการให้กู้ ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นกรณีซื้อที่ดินจะสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคตให้กู้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท ค่า Prepayment ...

Read More »

KTB STEP UP

Print

เป็นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการผ่อนชำระต่องวดตามความสามารถในการชำระหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของผู้กู้ วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือทาวน์เฮาส์หรือห้องชุดในอาคารชุดเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือครอบครัว เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน เพื่อซื้อหรือชำระค่าก่อสร้างบ้านหรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับธนาคาร เพื่อปรับปรุงต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้านจากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน คุณสมบัติผู้กู้  ข้าราชการ (รวมถึงลูกจ้างประจำ) รวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน หรือเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ (ซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการ หรือหน่วยงานในกำกับของราชการ) หรือพนักงานของหน่วยงานราชการที่หน่วยงานราชการมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือสัญญาจ้างทำงานจนเกษียณอายุ พนักงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือวิทยาลัยของรัฐหรือพนักงานกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ (ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักอาชีวบำบัด) ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยแบบไม่ดำรงเงินฝากกับธนาคาร ระยะเวลาการให้กู้ กำหนดระยะเวลาให้กู้ 3 รูปแบบ คือ 20 ปี หรือ 25 ปี และ 30 ...

Read More »

สินเชื่อบ้านกรุงไทย…ผ่อนสบาย

ProductThumb_565KTB_Ads_loan_banner_03

ดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน เลือกผ่อนชำระค่างวดผ่านบัตรเครดิต KTC   เงื่อนไขสุดพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 9 เดือน สามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดผ่านบัตรเครดิต KTC ได้ *สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าเลือกผ่อนชำระค่างวดผ่านบัตรเครดิต KTC คะแนนสะสมทุก 25 บาทของค่างวดผ่อนบ้าน = 1 คะแนน Forever Rewardของ KTC เพื่อใช้แลกรับส่วนลด ร้านค้า ร้านอาหาร เติมเต็มไลฟ์สไตล์กิน บิน ช็อป เที่ยว ระยะเวลาการชำระคืน ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน รับคะแนนสะสมได้ตลอดอายุสัญญา ตรวจสอบง่าย สะดวกสบาย เพราะตัดบัญชีบัตรเครดิตทุกงวด KTC จะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ใดๆจากลูกค้า ระยะเวลาส่งเสริมการขาย  ยื่นคำขอสินเชื่อภายในเดือนธันวาคม 2558 ...

Read More »

โครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ

3bd722194ec6090801569804f26ba6e0

โครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน “ความสุขไม่มีวันเกษียณ”  ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้ หรือเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันอื่น รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย   คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้รับบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร กรณีลูกค้ารายเดิมที่ขอเพิ่มวงเงินกู้ ทั้งในส่วนที่ยังกู้ไม่เต็มสิทธิ  /ส่วนที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม / ส่วนที่ขอกู้เพิ่มตามสิทธิที่ลดลง (Top up)  ผู้กู้จะต้องมีคุณภาพหนี้ C1 และผลการตรวจสอบประวัติทางการเงินไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ วงเงินให้กู้ ไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ  พิเศษ ! กู้เพิ่มได้โดยไม่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น – กู้เพิ่มได้ตามยอดหนี้ที่ผ่อนชำระลดลง (Top up)               – กู้เพิ่มส่วนที่่กู้ยังไม่เต็มสิทธิ           ...

Read More »

สินเชื่อ KTB Home For Cash

ktbforcash_1

ลักษณะของบริการ เป็นสินเชื่อบุคคลสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งรายใหม่ และรายเก่าของธนาคาร ประเภทบริการ เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) และ/หรือ เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์หรือชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ ห้ามนำเงินกู้เพื่อชำระค่าซื้อ/ก่อสร้างที่อยู่อาศัย คุณสมบัติของลูกค้า เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิม หรือเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่กับธนาคาร ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว มีประวัติในการผ่อนชำระหนี้กับธนาคาร/สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยรายเดิม ขณะขอกู้มีคุณภาพหนี้ปกติ (C1) และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ยกเว้นลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบทั่วไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของ ผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ กรณีผู้กู้มีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต และยังไม่ได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ห้ามใช้สินเชื่อ Home For Cash วงเงิน 1. ให้พิจารณาวงเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ 2. วงเงินให้กู้ตามข้อ(1) เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อ Home For Cash กับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว ...

Read More »

สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน

7d58645e9d2d15d1f926f0729810ac98

พิเศษวงเงิน 10 เท่า อนุมัติสูงสุด 2.0 ล้านบาท ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี  สำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย คุณสมบัติผู้กู้ พนักงานประจำ หรือ พนักงานตามวสัญญาจ้าง อายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน มีคุณสมบัติเดียวกับผู้กู้, เป็นบุคคลในครอบครัว, หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้ วงเงินกู้/ ระยะเวลาผ่อนชำระ/ อัตราดอกเบี้ย   บุคคล/ หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้/ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย บุคคลค้ำประกัน วงเงิน 10 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี MRR+1.5% ต่อปี / MRR+2.0% ต่อปี ...

Read More »

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

กรุงไทย-1024x724

กู้ง่ายได้ไว วงเงินพร้อมใช้สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย พิเศษสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ด้วยบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ผนวกประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นวงเงินพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ให้จำนวนเงินกู้ตามจำนวนเท่าของเงินเดือน / รายได้ 1. กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน/เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ         คุณสมบัติผู้กู้ มีรายได้จากเงินเดือนขั้นต่ำ 13,000 บาท มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  ของเงินเดือน 2. กลุ่มพนักงานราชการ/ พนักงานสัญญาจ้าง/ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ         คุณสมบัติผู้กู้ มีรายได้จากเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท มีอายุสัญญาจ้างทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี และ มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินเดือนในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ...

Read More »

สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care For You)

care4u_poster03

คุณสมบัติผู้กู้ มีรายได้ประจำ โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่าน KTB เพียงแค่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ตามความต้องการของลูกค้า วงเงินให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท  * กรณี O/D ให้วงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท   หลักประกัน LTV อัตราดอกเบี้ย 1.จำนอง   1.1 ที่ดินเปล่า รับเฉพาะกรณีที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด   1.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด     ให้ O/D และ/หรือ T/L รวมไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน   ให้ O/D และ/หรือ T/L รวมไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน     ...

Read More »