Home / ธนาคารออมสิน / สินเชื่อบัตรเงินสด ประชาชนพร้อมใช้ บัตร PRIMA CARD

สินเชื่อบัตรเงินสด ประชาชนพร้อมใช้ บัตร PRIMA CARD

banner-บตรกดเงนสด-Prima-(4)

สินเชื่อเงินสด ออมสิน

สินเชื่อบัตรเงินสด ประชาชนพร้อมใช้ บัตร PRIMA CARD

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน  ( Revolving Credit )เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน  1,500,000 บาท  โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล  ค้ำประกัน  คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
btn-small.png

สินเชื่อเงินสด ออมสิน primaCard

ลักษณะบริการ

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

ผู้ถือบัตร สินเชื่อเงินสด ออมสิน สามารถใช้วงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงินและนำส่งบัตรสินเชื่อเงินสด ( Prima Card) จากธนาคาร โดยใช้บัตรร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อทำรายการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายการรายละเอียด
วงเงินสูงสุดPrima Card
วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน
โดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
ฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)
การคิด ดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริง
ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
การชำระเงิน1.ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ
2.ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ช่องทางการชำระเงิน1. เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน
2. ATM ธนาคารออมสิน
3.ออมสิน Internet Banking
4. ออมสิน MyMo
5. ออมสิน (Direct Debit)
6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
7. เทสโก้ โลตัส
8. แคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)

 

อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ

   รายการค่าธรรมเนียม / ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปีไม่มี
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (ชำรุด/สูญหาย)100 บาท ต่อ บัตร
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี50 บาท ต่อ ฉบับ
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเงินสดทดแทนรหัสเดิม100 บาท ต่อ ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการไม่มี
 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้99 บาท ต่อรอบบัญชี หรือ
ตามที่ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภายนอก
อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน 
อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงินค่าธรรมเนียมในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล : ต่างจังหวัด
ชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศไม่เรียกเก็บ
ชำระเงินผ่านบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินไม่เรียกเก็บ
ชำระเงินผ่านบริการออมสิน Internet Bankingไม่เรียกเก็บ
ชำระเงินผ่านบริการออมสิน MyMoไม่เรียกเก็บ
ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (Direct Debit)ไม่เรียกเก็บ
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ไม่เกิน 30,000/รายการ
15 บาท/รายการ  : 20 บาท/รายการ
ชำระเงินผ่านเทสโก้ โลตัสทุกสาขา
ไม่เกิน 49,000/รายการ
10 บาท / รายการ
ชำระเงินผ่านจุดบริการแคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)
ไม่เกิน 49,000/รายการ
15 บาท / รายการ

QR_Prima.png

วิธีการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และ
1.1 รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
1.2 ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี
2. มีสัญชาติไทย
3. อายุงาน ดังนี้
3.1 ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
3.2 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
3.3 เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้มีรายได้ประจำ
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
3. Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน  พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ  1 ปี
3. ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้  หรือเอกสารอื่นๆ
4. Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน  พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ขั้นตอนการสมัคร
ธนาคารออมสินทุกสาขา

คู่มือการใช้บรัตร Download

 

Comments

comments