Home / ธนาคาร ซิตี้แบงก์ / สินเชื่อบุคคลซิตี้ “โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”

สินเชื่อบุคคลซิตี้ “โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e2%80%9c%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e2%80%9d

ซิตี้ เข้าใจทุกความต้องการ กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่หลากหลายอาทิ การใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ ซิตี้ ยินดีให้คำแนะนำ และนำเสนอสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ท่าน เปรียบเสมือนมีเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 – 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 120 บาท / รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59)
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครสินเชื่อ

Comments

comments