Home / ธนาคาร ธกส / สินเชื่อ Smart Farmer ธนาคาร ธกส

สินเชื่อ Smart Farmer ธนาคาร ธกส

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-smart-farmer

วัตถุประสงค์
เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือกิจการเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร

ผู้กู้
เกษตรกร บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ ที่ประกอบอาชีพหรือกิจการเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และมีการนำเอานวัตกรรม หรือสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากการนำความรู้ความสามารถ ทักษะ ความคิด เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน มาใช้พัฒนา ต่อยอดกระบวนการผลิต การจัดการ แปรรูป ขนส่ง การตลาด หรือการบริการ

หลักประกัน
– บุคคล
– อสังหาริมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย    ขึ้นกับหลักประกันที่ใช้

เงื่อนไขพิเศษ
– ลูกค้าผู้กู้ต้องจัดทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นลำดับแรก – ต้องจำทำประกันวินาศภัยทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป โดยระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์

เว็บไซต์หลัก

Comments

comments