Home / ธนาคารธนชาต / ธนชาตบ้านแลกเงิน

ธนชาตบ้านแลกเงิน

banner-cash-home-4-550px

0411

รายละเอียด

สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เหมาะกับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้ ให้คุณรับเงินสด บ้านก็ยังมีอยู่ อีกทั้งยังผ่อนสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • อาชีพผู้พิพากษา / อัยการ หรือ ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) เต็มอายุสัญญาและอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

 1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน กรณีเป็นพนักงานประจำ หรือ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 4. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ใช้เอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชำระหนี้ และควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ประเภทหลักประกัน

 1. ที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด

วงเงินกู้

 1. ธนาคารให้วงเงินเริ่มต้น 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 2. กรณีลูกค้าไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

หมายเหตุ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย


 • กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป คิด MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน คิด MLR+1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

(ดูอัตราดอกเบี้ย MLR)

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน

 • กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญาเงินกู้ และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ทั้งจำนวน โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญาเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home ลดดอกเบี้ย 0.15% หรือ
  • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home Plus ลดดอกเบี้ย 0.25%

* Smile Home และ Smile Home Plus เป็นบริการประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) โดย Smile Home Plus จะคุ้มครองเพิ่มในส่วนของประกันอุบัติเหตุ

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


 • ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ (Front-end Fee)

หมายเหตุ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าวิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ช่องทางการสมัคร

ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

ถาม-ตอบ


 • ถาม : สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน คืออะไร
 • ตอบ: เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนองมาเป็นหลักประกัน หรือผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อลดภาระหนี้ โดยลูกค้ายังคงมีที่อยู่อาศัยเหมือนเดิม
 • ถาม : วงเงินสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง
 • ตอบ: เนื่องจากสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงินเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีบ้านเป็นหลักประกัน ดังนั้น สามารถนำวงเงินที่ได้ไปใช้จ่ายได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค ซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมบ้าน จ่ายค่าเทอมบุตร ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว จัดงานแต่งงาน เป็นต้น
 • ถาม : การพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นใช้เวลาประมาณกี่วัน ในกรณีที่แนบเอกสารครบถ้วน
 • ตอบ: เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเมื่อเอกสารครบถ้วน จะใช้เวลา 3 วันทำการกรณีผู้กู้มีรายได้ประจำ และ 5 วันทำการกรณีผู้กู้ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • ถาม : ระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานแค่ไหน
 • ตอบ: สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกินที่กำหนด
  – ผู้มีอาชีพพนักงานประจำ ต้องไม่เกิน 60 ปี
  – ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องไม่เกิน 65 ปี
  – ผู้มีอาชีพอัยการ / ผู้พิพากษา ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ถาม : สามารถมีผู้กู้ร่วมได้กี่คน และใครเป็นผู้กู้ร่วมได้บ้าง
 • ตอบ: ในการกู้ 1 สัญญา จะมีผู้กู้หลัก 1 ท่านและผู้กู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน โดยผู้กู้ร่วมต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสที่จดทะเบียน คู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนสมรสแต่มีบุตรด้วยกัน พี่น้อง บุตรธิดา บุตรบุญธรรมที่มีหนังสือรับรอง
 • ถาม : ถ้าคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนและไม่มีบุตรด้วยกัน จะเป็นผู้กู้ร่วม สามารถทำได้หรือไม่
 • ตอบ: ได้ โดยกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียนและไม่มีบุตร รวมถึงกรณีคู่หมั้น/คู่รัก นโยบายธนาคารกำหนดให้ผู้กู้ทุกคนต้องมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดหลักประกัน ณ วันจดจำนอง
 • ถาม : สามารถสมัครสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงินได้ที่ไหน
 • ตอบ: ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ถาม : ช่องทางการชำระเงินมีที่ใดบ้าง
 • ตอบ: ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่านหลากหลายช่องทางทั้งช่องทางของธนาคารและช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารได้เพิ่มบริการ
  • ช่องทางของธนาคาร
   – ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
   – ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
   – ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม
   – ชำระผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (i-Net)
  • ช่องทางการชำระอื่นๆ
   – เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)
   – เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย (Pay at Post)

Comments

comments