Home / ธนาคารธนชาต / ออมดี มีบ้าน ธนาคารธนชาต

ออมดี มีบ้าน ธนาคารธนชาต

banner-home-saving-2-550px

รายละเอียด

home-saving-details

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน โปรดสอบถามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบัน

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น


ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน

 • กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญาเงินกู้ และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ทั้งจำนวน โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญาเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home ลดดอกเบี้ย 0.15% หรือ
  • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ Smile Home Plus ลดดอกเบี้ย 0.25%

* Smile Home และ Smile Home Plus เป็นบริการประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) โดย Smile Home Plus จะคุ้มครองเพิ่มในส่วนของประกันอุบัติเหตุ

ค่าธรรมเนียม


 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ถ้ามี) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
 2. กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิด ค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงค้าง

หมายเหตุ


 1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และหรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าวิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อบ้านเพิ่มเติม กรณีร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน”

 1. ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนดาวน์จากบริษัทเจ้าของโครงการจำนวน 12 เดือน (ล่าสุด)
 2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการออม

เอกสารในการสมัครสินเชื่อบ้าน

 1. ใบสมัครสินเชื่อบ้าน
 2. เอกสารประกอบสินเชื่อบ้าน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร


ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อได้ที่
– ธนาคารธนชาตทุกสาขา
– เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ที่ร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน”)

เงื่อนไขโครงการ


 1. ผู้มีคุณสมบัติเข้าโครงการนี้ ต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ
 2. ธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระ จากพฤติกรรมการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด หรือ ความสามารถในการชำระเงินดาวน์ ดังนี้
  2.1 กรณีเงินผ่อนดาวน์มากกว่าหรือเท่ากับค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน ไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

  2.2 กรณีเงินผ่อนดาวน์น้อยกว่าค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน จะต้องมีเงินฝากเข้าบัญชีเมื่อรวมกับยอดเงินดาวน์เป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับยอดผ่อนชำระต่อเดือน

  2.3 ระยะเวลาการฝากเงินหรือระยะเวลาผ่อนดาวน์จะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนติดต่อกัน โดยนับระยะเวลาล่าสุดก่อนการขอยื่นกู้สินเชื่อบ้าน

  2.4 หากลูกค้าขาดฝากเงินหรือขาดผ่อนเงินดาวน์ในงวดใดงวดหนึ่งในระยะเวลา 12 เดือนตามที่ธนาคารกำหนดในข้อ 2.3 ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการออมดีมีบ้านได้

  2.5 ยอดเงินฝากในบัญชีจะต้องเพิ่มตามยอดที่กำหนดเท่ากันทุกๆ เดือน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 12 เดือน ยอดเงินฝากรวมกับยอดเงินดาวน์จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินผ่อนชำระรวม 12 เดือน

  2.6 ประเภทบัญชีเงินออมที่ใช้ในการพิจารณาสำหรับโครงการ “ออมดี มีบ้าน” คือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินฝากปลอดภาษีเท่านั้น โดยในการขอยื่นกู้ ลูกค้าสามารถยื่นหลักฐานได้เพียง 1 บัญชีต่อการกู้ในแต่ละครั้ง

 3. วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ จะแปรผันตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน และอัตราดอกเบี้ย MLR ณ วันพิจารณาสินเชื่อ และจำนวนปีที่ขอกู้ โดยธนาคารจะพิจารณายอดผ่อนชำระรายเดือนเป็นหลัก ซึ่งยอดผ่อนชำระรายเดือน ณ วันขอกู้ ต้องไม่สูงกว่ายอดเงินที่ฝากเข้าบัญชีในแต่ละเดือนหรือยอดเงินดาวน์หรือยอดเงินที่ฝากเข้าบัญชีรวมกับยอดเงินดาวน์
 4. ผู้ขอกู้ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 5. ในวันที่ขอกู้ ผู้ขอกู้จะต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) ได้แก่ ไม่ถูกบังคับปิดบัญชี ไม่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดี ไม่เคยถูกตัดหนี้สูญ ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 31 วัน เป็นต้น
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 8. ในการยื่นขอสินเชื่อ กรุณาแนบใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนดาวน์จากบริษัทเจ้าของโครงการและ/หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการออม (ถ้ามี) นอกเหนือจากใบสมัครสินเชื่อบ้านและเอกสารประกอบอื่นๆ ตามเจ้าหน้าที่ธนาคารระบุ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ถาม-ตอบ


1.ถามโครงการ “ออมดี มีบ้าน” คือ อะไร
ตอบเป็นโครงการขยายสินเชื่อบ้านธนชาตให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้ประจำ แต่สามารถแสดงวินัยในการออม หรือยอดการผ่อนดาวน์เพื่อประกอบการยื่นกู้สินเชื่อบ้านธนชาตได้
2.ถามอาชีพอิสระ หมายถึงอาชีพใดบ้าง
ตอบตัวอย่างอาชีพอิสระที่สามารถเข้าร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน” ได้แก่ ขายของในตลาดสด อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว กิจการขายปลีกเสื้อผ้า ช่างภาพอิสระ เกษตรกร เป็นต้น
3.ถามจุดขายของโครงการ “ออมดี มีบ้าน” คือ อะไร
ตอบการใช้หลักฐานในการออมเพื่อพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระแทนเอกสารแสดงรายได้ โดยสามารถใช้ยอดผ่อนดาวน์ร่วมเป็นหลักฐานในการออมได้ด้วย
4.ถามหลักฐานแสดงวินัยในการออม มีอะไรบ้าง
ตอบบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ใบเสร็จรับเงินยอดผ่อนดาวน์
5.ถามลูกค้ามีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีสามารถนำมารวมเพื่อสะสมยอดเงินฝากได้หรือไม่
ตอบไม่สามารถทำได้ ลูกค้าสามารถยื่นหลักฐานได้เพียง 1 บัญชีเงินฝากต่อการกู้สินเชื่อบ้านธนชาตในแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีการแสดงการออมอย่างต่อเนื่องโดยนับยอดจากบัญชีหนึ่ง และฝากต่อเนื่องกับอีกบัญชีหนึ่ง
6.ถามสามารถใช้บัญชีเงินออมของธนาคารอื่นได้หรือไม่ หรือต้องเป็นของธนาคารธนชาตเท่านั้น
ตอบรับพิจารณาบัญชีเงินออมของทุกธนาคาร
7.ถามหากลูกค้าลืมนำฝากเงินออม หรือจ่ายดาวน์บางเดือน ต้องทำอย่างไร
ตอบหากลูกค้าขาดการนำฝากเงิน หรือลืมจ่ายดาวน์ไปบางเดือนใน 12 เดือนย้อนหลังนับจากวันยื่นกู้สินเชื่อบ้าน จะถือว่าลูกค้าขาดวินัย ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน” เพื่อยื่นกู้สินเชื่อบ้านธนชาตได้
8.ถามหากลูกค้านำเงินฝากมาแสดงเป็นยอดเงินรวมครั้งเดียวได้หรือไม่
ตอบไม่สามารถทำได้ เนื่องจากธนาคารต้องการพิจารณาจากวินัยในการออมอย่างต่อเนื่องเป็นสำคัญ
9.ถามลูกค้ามียอดเงินออมในบัญชีเงินฝากที่อื่น 3 เดือน แต่มาฝากต่อที่ธนาคารธนชาตในเดือนที่เหลือจนครบ 12 เดือนได้หรือไม่
ตอบสามารถทำได้ เพื่อแสดงวินัยการออมให้ครบ 12 เดือน ทั้งนี้ ทุกเดือนจะต้องมียอดเงินฝากมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินออมที่ธนาคารกำหนด
10.ถามยอดออมที่เป็นยอดเงินฝากเข้าบัญชี จะต้องทำการฝากภายในวันที่เท่าไรของเดือน
ตอบธนาคารจะพิจารณายอดเงินฝากทุกวันสิ้นเดือน ดังนั้น ณ วันสิ้นเดือนจะต้องมียอดเงินตามที่กำหนดฝากอยู่
11.ถามหลักประกันใดที่เข้าร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน”
ตอบบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารชุด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิส ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการจากบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ “ออมดี มีบ้าน” ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อล่าสุดได้จาก Thanachart Contact Center โทร. 1770

Comments

comments