Home / ธนาคารทหารไทย / สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

310_hilight_th_150408114949

อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าลูกค้าทั่วไป

1973_image_th_151221102448

 • กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก)
 • นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้านฯ /ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ
 • ปีแรกผ่อนน้อย ปีต่อไปผ่อนเพิ่มตามเงินเดือนที่เพิ่ม (แบบอัตราขั้นบันได)
 • ใช้สิทธิ์ได้ทั้งกู้ใหม่ และรีไฟแนนซ์ จากสถาบันการเงินอื่น
 • ไม่มี  ค่าประกันอัคคีภัย และค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์
 • ไม่มี  ค่าจดจำนอง1% และค่าดำเนินการสินเชื่อคุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 55 ปี (ณ วันที่สมัครสินเชื่อ)
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) บิดา -มารดา บุตร หรือ พี่น้อง
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) รวมกับผู้กู้หลัก ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

เงื่อนไข

 • MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารฯ ณ วันที่ 25 พ.ค. 58 MRR=8.025%
 • MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นการประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารฯ ในกรณีที่ลูกค้าผู้เอาประกันสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อปลดหรือลดภาระหนี้ที่ค้างชำระ โดยจะจ่ายให้ธนาคารฯ ในฐานะผู้รับประโยชน์ และหากมีเงินสินไหมทดแทนส่วนที่เหลือ จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์อื่นตามที่ผู้เอาประกันระบุไว้
 • การชำระค่าเบี้ยประกันวงเงินกู้ (MRTA) ชำระเพียงครั้งเดียว โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
 • เงื่อนไขผลิตภัณฑ์  หลักเกณฑ์ และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

 

Comments

comments