Home / ธนาคารยูโอบี / โปรโมชั่น สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์

โปรโมชั่น สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%8c

สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์

(โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึง 31 ตุลาคม 2559 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน

ระยะเวลา

ประกัน MRTA *

ไม่ประกัน MRTA

เดือนที่ 1-9

1.29%

1.79%

เดือนที่ 10-12

MRR – 2.40%

MRR – 2.40%

ปีที่ 2-3

MRR – 2.40%

MRR – 2.40%

หลังจากนั้น

MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.27% **ต่อปี
5.32% ** ต่อปี

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

ระยะเวลา

ประกัน MRTA *

ไม่ประกัน MRTA

ปีที่ 1

1.90%

2.10%

หลังจากนั้น

MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.31% **ต่อปี
5.34% ** ต่อปี


แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ระยะเวลา

ประกัน MRTA *

ไม่ประกัน MRTA

ปีที่ 1-2

4.09%

4.19%

หลังจากนั้น

MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.39% **ต่อปี
5.42% ** ต่อปี

แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

ระยะเวลา

ประกัน MRTA *

ไม่ประกัน MRTA

ปีที่ 1

1.99%

2.09%

ปีที่ 2

6.15%
6.30%

หลังจากนั้น

MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.35% **ต่อปี
5.39% ** ต่อปี

แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี

ระยะเวลา

ประกัน MRTA *

ไม่ประกัน MRTA

ปีที่ 1-3

MRR – 3.63%

MRR – 3.53%

หลังจากนั้น

MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

MRR – 2.00%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)

ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.25% **ต่อปี
5.29% ** ต่อปี

 

หมายเหตุ :

* อัตราดอกเบี้ยกรณีสมัครทำ MRTA ต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มสัญญา
หรือขั้นต่ำ 15 ปี
** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี  MRR = 7.90% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้ เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
*** ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2620-2020

Comments

comments