Home / ธนาคารกสิกรไทย / สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan for Education)

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan for Education)

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย-K-Personal-Loan-for-Education-1024x678 (Small)

ติดอาวุธให้ปัญญา เพิ่มวุฒิการศึกษา โดยศึกษาต่อ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงประกาศนียบัตรบัณฑิต

ก้าวสู่ความสำเร็จด้วย K-Personal Loan for Education

(สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย)

จุดเด่น

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ณ สถาบันการศึกษาและตามหลักสูตรที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ศึกษาเป็นผู้กู้เอง หรือให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง (ตามกฎหมาย) ของผู้ศึกษาเป็นผู้กู้แทน
 • วงเงินให้กู้สูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในหลักสูตร อาทิ ค่าหน่วยกิต,ค่าธรรมเนียม,ค่าทัศนศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษารับรอง
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจากยอดเงินคงค้าง ไม่ได้คิดจากเงินให้กู้
 • ไม่ต้องมีหลักทรัยพ์ค้ำประกัน ใช้บุคคลค้ำประกันเพียงคนเดียว
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 5-7 ปี

รายละเอียด

คุณสมบัติของผู้ศึกษา ผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

 • มีสัญชาติไทย
 • ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ศึกษาเป็นผู้กู้เอง ให้ดูรายละเอียดในคุณสมบัติของผู้ขอกู้

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ศึกษา หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย หรือญาติของผู้ศึกษา(ที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้)
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานของผู้กู้
  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • มีสัญชาติไทย
 • ข้าราชการระดับซี 5  (หรือเทียบเท่า) หรือ นายทหารยศพันตรีขึ้นไป ที่มีเงินเดือน 15,000.- บาท ขึ้นไป หรือ
 • พนักงานบริษัทที่มีเงินเดือน  20,000.- บาท ขึ้นไป  หรือ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว  โดยมีรายได้สุทธิ สูงกว่าจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนของผู้กู้ 2.5 เท่า
 • มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

วงเงินให้กู้ยืม

 • 80% ของค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท

ลักษณะการเบิกเงิน

หลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว สามารถใช้บริการได้โดยการนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายเป็นคราวๆ ไป ซึ่งจำนวนเงินสำหรับการเบิก- ถอนต่อครั้งจะเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงตามที่ระบุในใบเสร็จดังกล่าวเท่านั้น จากนั้นธนาคารจะทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ต่อไป

วิธีการผ่อนชำระ


ธนาคารจะหักบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

เอกสารประกอบการใช้บริการ

เอกสารประกอบการสมัครของผู้กู้

 • ชุดใบสมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วน
 • สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษาในคณะที่จะศึกษาจากมหาวิทยาลัย ( ถ่ายสำเนาจากเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือ Down Load จากอินเตอร์เน็ต หรือเอกสารอื่นที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงเลขที่บ้าน และชื่อเจ้าของบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้าเปลี่ยน)
 • สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หน้าแรกของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
 • แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้มีรายได้ประจำ หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

เอกสารเพิ่มเติม : กรณีผู้มีรายได้ประจำ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ ต้นฉบับใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือนฉบับ ปัจจุบัน

เอกสารเพิ่มเติม : กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า (ไม่เกิน 1ปี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบริษัทจำกัด)

เอกสารประกอบการสมัครของผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงเลขที่บ้าน และชื่อเจ้าของบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้าเปลี่ยน)
 • สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
 • แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้มีรายได้ประจำ หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

เอกสารเพิ่มเติม : กรณีมีรายได้ประจำ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ ต้นฉบับใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือนฉบับปัจจุบัน อายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร

เอกสารเพิ่มเติม : กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ( กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน ( กรณีบริษัทจำกัด)

อัตราดอกเบี้ย        คิดอัตรา MRR + 4% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ราชการ

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้
 • ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ (เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากรแสตมป์ 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท)
 • ค่าอากรติดสัญญาค้ำประกัน 10 บาทคลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

คลิกที่นี่ เพื่อดูตารางเปิดเผยข้อมูล_สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย

วิธีสมัคร/เปิดใช้บริการ

สมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 04

Comments

comments