Home / ธนาคารไทยพาณิชย์ / สินเชื่อเพื่อการเคหะ

สินเชื่อเพื่อการเคหะ

บ้านเคหะ

บริการสินเชื่อเงินสดเพื่อการกู้ยืมสำหรับลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อ หรือปลูก สร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม โดยมีการผ่อนชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ

 • สินเชื่อเพื่อการเคหะในโครงการ (Mortgage Finance) ที่ธนาคารสนับสนุน รายละเอียด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ
 • สินเชื่อเพื่อการเคหะนอกโครงการที่ธนาคารสนับสนุน

จุดเด่น

 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติของธนาคาร
 • ผ่อนนานถึง 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
 • สามารถของวงเงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ “บริการประกันสุข” ได้แก่ กลุ่ม ประกันชีวิต, กลุ่มประกันสุขภาพ และกลุ่มประกันทรัพย์สิน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MRR
 • ทำประกันอัคคีภัย พิทักษ์ภัย ได้ตั้งแต่ 2-30 ปี

จุดเด่น

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลเอกสารแสดงรายได้เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดา
ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดา
ที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
 • ภาพถ่ายแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระกู้
  จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน
  (กรณี Refinance)

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม


เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

แบบฟอร์ม

ตามรางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ

หัวข้อรายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย: 365 วัน

อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินค่างวด หรือจำนวนงวดที่ต้องชำระคืนเพิ่มขึ้นได้

วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติของธนาคาร
อายุของสัญญา
(ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
หลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ค่าบริการและเบี้ยปรับเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย: 365 วัน
อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินค่างวด หรือจำนวนงวดที่ต้องชำระคืนเพิ่มขึ้นได้

การประกันภัยหลักประกันอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้ทำประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติทุกกรณี
ผู้ค้ำประกันไม่มี

 

Comments

comments