Home / ธนาคารกรุงไทย / สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน

สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน

7d58645e9d2d15d1f926f0729810ac98

พิเศษวงเงิน 10 เท่า อนุมัติสูงสุด 2.0 ล้านบาท ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี 

สำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติผู้กู้

 • พนักงานประจำ หรือ พนักงานตามวสัญญาจ้าง อายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
 • เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

 • มีคุณสมบัติเดียวกับผู้กู้, เป็นบุคคลในครอบครัว, หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

วงเงินกู้/ ระยะเวลาผ่อนชำระ/ อัตราดอกเบี้ย

 

บุคคล/

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินกู้/

ระยะเวลาผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ย
บุคคลค้ำประกัน
 • วงเงิน 10 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี
MRR+1.5% ต่อปี /

MRR+2.0% ต่อปี

(ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

จำนองหลักทรัพย์
 • วงเงินกู้สูงสุด 5.0 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี
MRR ต่อปี
โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน
 • วงเงินกู้สูงสุด 5.0 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับ+1.5% ต่อปี

         เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท /ราย


พิเศษ

–     สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

–      สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาท หากขอยกเว้นบุคคลค้ำประกันจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2 % จากอัตราปกติ

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรพนักงาน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองของหน่วยงานเอกชน พร้อมสำเนาหนังสือให้ความยินยอมหักเงินได้ชำระหนี้ธนาคาร หรือหนังสือให้ความยินยอมจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน และหลักฐานแสดงรายได้อื่น (ถ้ามี)

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

Comments

comments