Home / ธนาคารกสิกรไทย / สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity)

สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity)

Miracle Eyes (Small)

ถ้ามีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องใช้จ่าย ใช้ที่อยู่ของคุณเป็นทุน แปลงสินทรัพย์เป็นเงินกู้ กับบริการสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์ เบาใจผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี …เรื่องราวหลายหลากที่ต้องใช้เงินจึงใช้จ่ายได้อย่างสบายใจ เงินก็ได้ บ้านก็ยังอยู่…. ด้วยสินเชื่อที่คุณสามารถนำเงินไปใช้ทำอะไรก็ได้ตามต้องการ เพียงใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จุดเด่น

 • สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพราะเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น ๆ
 • ก่อให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยสามารถแปลงเป็นเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลได้
 • ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 15 ปี

ระยะเวลาในการกู้

ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สำหรับห้องชุดไม่เกิน 10 ปี

รายละเอียด

คุณสมบัติผู้ขอกู้
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี
 • การพิจารณาเกณฑ์อายุผู้กู้และผู้กู้ร่วม- กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 60 ปี- กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงานของผู้ขอกู้- ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปี ต้องมีประวัติการทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีที่มีการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องมีชื่อ
  อยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นด้วย
 • จำนวนผู้กู้รวมกันไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

วงเงินกู้

 • หลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)

ประเภทการกู้

สัดส่วนวงเงินกู้สูงสุดต่อราคาประเมิน

วงเงินสูงสุด

เงินกู้ (Loan)ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
(สำหรับทุกประเภทหลักประกัน)
10 ล้านบาท
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน
(สำหรับทุกประเภทหลักประกัน)
 5 ล้านบาท
เงินกู้ร่วมกับกู้เบิกเงินเกินบัญชี
(Loan + O/D)
วงเงินรวมกันได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
*กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักประกัน
10 ล้านบาท
*กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • หลักประกันตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)

ประเภทการกู้

สัดส่วนวงเงินกู้สูงสุดต่อราคาประเมิน

วงเงินสูงสุด

เงินกู้ (Loan)ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน
(สำหรับทุกประเภทหลักประกัน)
10 ล้านบาท
กู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน
(สำหรับทุกประเภทหลักประกัน)
 5 ล้านบาท
เงินกู้ร่วมกับกู้เบิกเงินเกินบัญชี
(Loan + O/D)
วงเงินรวมกันได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน
*กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักประกัน
10 ล้านบาท
*กู้เบิกเงินเกินบัญชีได้
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • กำหนดวงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย


ประเภทสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย

 อัตราดอกเบี้ย
(ตลอดอายุสัญญา)

 เงินกู้ (Loan)

 คิดอัตรา MRR – 0.50%

 กู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

 คิดอัตรา MRR + 1.00%

หมายเหตุ

สามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน  ราคา คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 •  สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร 02-8888888

หลักประกัน

 • หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นประกันสำหรับบริการนี้ ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และห้องชุด (เฉพาะห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท) ไม่รับหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า
 • ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารในครั้งนี้ โดยเป็นการใช้เพื่อการอยู่อาศัย มิใช่เพื่อเป็นการให้เช่า
 • สภาพหลักประกันเหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
 • หากอายุของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเกินกว่า 25 ปี นับจากวันจดทะเบียนหลักทรัพย์ถึงวันที่ขอวงเงิน สามารถผ่อนผันได้หากหลักทรัพย์อยู่ในสภาพดี มีการบำรุงรักษาที่ดี โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินราคา
 • ผู้ขอกู้จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสในการทำนิติกรรมสัญญาและจดทะเบียนจำนองหลักประกัน

เอกสารประกอบคำขอกู้

เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส

 1. แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี  ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
 5. กรณีสมรสจดทะเบียน : สำเนาทะเบียนสมรส
  กรณีสมรสไม่จดทะเบียน : หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร
  กรณีหม้าย : ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตร

เอกสารด้านการเงิน ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส

กรณีผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานรับจ้าง(พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือรับราชการ ยื่นเอกสาร ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และ/หรือ
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง


กรณีข้าราชการบำนาญ ยื่นเอกสาร ดังนี้

 • บัตรรับเงินบำนาญ หรือ
 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีแต่ละเดือน
  หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ
 • 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • Bank Statement อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (ในนามส่วนบุคคล หรือกิจการ)
 • และเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ เช่น Cash Flow ที่ระดับผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการทีมขึ้นไปรับรองความถูกต้อง

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง และนายหน้า ขายประกัน ขายตรง ยื่นเอกสาร ดังนี้

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ
 • 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • เอกสารเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้- สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ประกอบการ)- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ /หนังสือบริคณห์สนธิ อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบริษัทจำกัด)- บัตรประจำตัววิชาชีพ/หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)- งบการเงินปีล่าสุด (เฉพาะกรณีต้องการนำรายได้ของกิจการมาประกอบการพิจารณา)

เอกสารด้านหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3/ นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) : หลักประกันที่นำมา Refinance ต้องเป็นวงเงินสินเชื่อประเภทเดียวกันกับสินเชื่อบ้าน
ทวีทรัพย์เท่านั้น

 • หลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เดิมหรือใบแสดงรายการเดินบัญชีเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Statement) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1ปี
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาสัญญาจำนองสถาบันการเงินเดิม

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

ใบสมัครคำขอสินเชื่อ

ใบสมัครคำขอสินเชื่อ >>

สมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-888-8888

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล คลิกที่นี่

Comments

comments