Home / ธนาคารกรุงศรี / กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง สินเชื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ

กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง สินเชื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ

krungsri-auto-F-L-2015

ให้บริการเช่าทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ สำหรับรถประจำตำแหน่ง และรถกระบะสำหรับขนส่งแก่ลูกค้าองค์กรกรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง สินเชื่่อเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ

ประเภทสินเชื่อเลือกได้ เพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด

 • สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เป็นรูปแบบการเช่าซื้อรถยนต์ทั่วไป โดยมีข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น
 • สัญญาเช่าทางการเงิน (ลีสซิ่ง) มีลักษณะคล้ายเช่าซื้อรถยนต์ทั่วไป แต่ให้ความคุ้มค่ากับนิติบุคคลมากกว่า ทั้งในด้านประโยชน์ทางภาษี และการบริหารสภาพคล่อง

สินเชื่อกรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง ด้วย 2 รูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ

 • การทำสัญญาเช่าทางการเงิน เพื่อการจัดซื้อรถยนต์เป็นรายคัน (Leasing)
 • การเปิดวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้จัดซื้อรถยนต์มาใช้ในกิจการ (Fleet) โดยทั่วไปกำหนดวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ถึงประมาณ 150 ล้านบาท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทยอยเบิกใช้วงเงิน โดยสามารถเลือกใช้ประเภทสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเช่าทางการเงินก็ได้


ลักษณะของการผ่อนชำระกรณีที่เป็นเช่าทางการเงิน

 • กำหนดเงินวางประกัน (Deposit Payment) ตั้งแต่ 0-30% โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 20% ของราคารถยนต์
 • กำหนดค่าเช่าคงที่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Effective Rate คงที่ตลอดอายุสัญญา
 • กำหนดราคาซื้อซาก (Residual Value) โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเท่ากับ ราคาซื้อซาก หักเงินวางประกัน เช่น วางเงินประกัน 20% ราคาซื้อซาก 30% เท่ากับชำระ Balloon payment งวดสุดท้ายที่ 10%

ประโยชน์ของสินเชื่อลีสซิ่งที่กลับมาสู่ธุรกิจ

 •  สามารถแบ่งชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน พร้อมทั้งจัดค่างวดสุดท้ายให้สูงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
 •  ได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบลดต้น-ลดดอก
 •  ประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งหักได้เต็มจำนวนแต่ไม่เกินเดือนละ 36,000 บาท/คัน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

จุดเด่นที่สร้างความแตกต่าง
ทีม Corporate Business มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในการให้คำปรึกษาเพื่อการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการกำหนดรูปแบบการใช้ประเภทของสัญญา และความยืดหยุ่นในการกำหนดเงื่อนไข ระยะเวลา เงินวางประกัน และราคาซื้อซากที่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายทางภาษีและการบริหารกระแสเงินสดของลูกค้านิติบุคคลในแต่ละกลุ่ม (SME, Large Corporate, Fleet Management Operators, Logistic Service Operators)

เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจที่ต้องการรถยนต์ ติดต่อ
Krungsri Auto Corporate Business Team โทร. 02-7088312 , 02-7088318, 02-7088325, 02-7088327-28,02-7088338

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
เงื่อนไขเบื้องต้นในการจัดทำลีสซิ่งรถยนต์

 • เป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย (เช่น บมจ., บจ., หจก., หสน.)
 • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี
 • อายุสัญญาเช่าของลีสซิ่ง เริ่มตั้งแต่ 36 เดือน ถึง 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า แบบลดต้น-ลดดอก (Effective Rate)
 • การกำหนดเงินวางประกันสัญญาและมูลค่าซาก ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเครดิต

เอกสารประกอบการทำสัญญา

เอกสารประกอบการทำสัญญา

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนาม หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • งบการเงินพร้อมหมายเหตุ ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น / สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของบริษัทจำกัด / สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนามโดยกรรมการบริษัท / หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Comments

comments